Docenten

De HOS is de Haagse Opleidingsschool. De HOS is de derde opleidingsschool voor voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. Het woord 'school' suggereert dat de HOS fysiek in een gebouw zit, maar dat is niet zo. De HOS is een samenwerkingsverband tussen acht scholen en drie opleidingsinstituten. Studenten van deze opleidingsinstituten worden opgeleid om uiteindelijk het beroep van docent te gaan uitoefenen. Binnen de HOS staat vernieuwing op onderwijsgebied centraal. De studenten in opleiding krijgen de ruimte om lessen te observeren, hun eigen onderwijsstijl te proberen en innoverende werkvormen te onderzoeken en waar mogelijk toe te passen.

De school begeleidt de studenten door hun stagetraject en biedt in overleg alle ruimte aan de student om het geleerde in de praktijk te brengen.

 

Veelgestelde vragen

Wat is de HOS?

De HOS is een opleidingsschool voor voortgezet onderwijs. Binnen de HOS werken negen scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten en bieden ruimte voor proberen en experimenteren.

Wie werken er samen binnen de HOS?

In de HOS werken de volgende vo-scholen en lerarenopleidingen samen.

De vo-scholen:

 • Christelijk Gymnasium Sorghvliet (gymnasium);
 • Corbulo College (Lucas Onderwijs, vmbo, lwoo);
 • Diamant College (Lucas Onderwijs, vmbo, lwoo, mavo en isk);
 • Heldring College (Lucas Onderwijs, vmbo basis-kader-tl/mavo);
 • Roemer Visscher College (Scholengroep Den Haag Zuid West, vmbo, lwoo);
 • Segbroek College (VO Haaglanden, mavo, havo, vwo);
 • ‘s-Gravendreef College Leidschendam (Scholengroep Spinoza, vmbo);
 • ‘s-Gravendreef College Leidschenveen (Scholengroep Spinoza, vmbo, havo);
 • Pieter Groen (Stichting Andreas College, vwo, havo, vmbo-t).

De lerarenopleidingen:

 • Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen (hbo);
 • Universiteit Leiden, ICLON (wo);
 • TU Delft, SEC (wo).
Wie kom ik tegen binnen de HOS?
 • Werkplekbegeleider (school): begeleidt de student bij het werkplekleren in de dagelijkse praktijk (eerstelijns ondersteuning). In de praktijk wordt de werkplekbegeleider ook wel de vakcoach of werkplekcoach genoemd.
 • Schoolopleider (school): treedt op als ‘algemeen’ begeleider en opleider van de studenten. Deze functionaris wordt in de praktijk ook wel ‘BoS’ (begeleider op school) genoemd.
 • Schoolcoördinator (school): vervult, naast de rol als schoolopleider, een coördinerende rol op de school op het gebied van samen opleiden en professionaliseren (o.a. inventarisatie stageplaatsen, professionalisering werkplekbegeleiders en schoolopleiders, afstemming met lerarenopleidingen en management, etc.).
 • Instituutsopleider (instituut): medewerker van het opleidingsinstituut die de student begeleidt bij de competentieontwikkeling en eindverantwoordelijk is voor de beoordeling. De schoolopleider heeft in de meeste scholen ook een taak in het begeleiden van startende docenten. In de praktijk wordt deze functionaris ook wel BiS, instituutsbegeleider, supervisor of vakdidacticus genoemd.
 • Instituutscoördinator (instituut): medewerker van het opleidingsinstituut die overzicht heeft op de activiteiten die uitgevoerd worden in de scholen, regelmatig contact heeft met de schoolcoördinatoren en verantwoordelijk is voor kwaliteitsbewaking van het onderwijs dat in de vo-partnerscholen wordt verzorgd. In de praktijk wordt deze functionaris ook wel regiomanager of stagecoördinator genoemd.
 • Stagecoördinator (HOS): coördineert de stages binnen de HOS, o.a. inventariseert en verdeelt de beschikbare stageplaatsen en stemt hierover af met de scholen en instituten binnen de HOS.
 • Programmamanager (HOS): is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de HOS en geeft sturing aan de procesmatige en inhoudelijke ontwikkeling van de HOS en de borging van de gemeenschappelijkheid.
Wat is een ‘innomo’?

Innomo’s zijn innovatieve modules als centrale pijlers in de opleidings- en professionaliseringsactiviteiten binnen de HOS. Er vinden jaarlijks diverse HOS-bijeenkomsten plaats voor alle betrokkenen binnen de HOS: van student tot schoolleider, van student tot starter, van werkplekbegeleider tot schoolopleider. Deze innomo’s zijn innovatieve modules in de vorm van workshops rondom de pijlers in onze visie: pedagogisch en didactisch vernieuwen.

Informatie & links