De basis van het opleidingsprogramma van de HOS bestaat uit het leren op de werkplek. Studenten staan centraal en worden in hun leerproces begeleid en opgeleid door de werkplekbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider.

Binnen de HOS staan vernieuwing centraal. De veranderingen in de maatschappij gaan snel en als HOS vinden wij het belangrijk dat onze studenten toegerust zijn om hun toekomstige leerlingen voor te bereiden om in deze veranderende maatschappij een rol te kunnen spelen. Daarom besteden wij binnen de HOS extra aandacht aan de 21ste eeuwse vaardigheden en met name aan de digitale vaardigheden van onze studenten. Alle scholen, opleiders en begeleiders binnen de HOS staan open voor vernieuwing en bieden studenten ruimte om te observeren, proberen en innoveren.

De werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders stimuleren studenten om hun handelen te baseren en onderbouwen op basis van theoretische inzichten, bijvoorbeeld door gericht vragen te stellen bij bepaalde situaties of dilemma’s of hen te stimuleren om met bepaalde methoden te oefenen.

Opleiders

Veelgestelde vragen

Wat is de HOS?

De HOS is een opleidingsschool voor voortgezet onderwijs. Binnen de HOS werken negen scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten en bieden ruimte voor proberen en experimenteren.

 

Wie werken er samen binnen de HOS?

In de HOS werken de volgende vo-scholen en lerarenopleidingen samen.

De vo-scholen:

 • Christelijk Gymnasium Sorghvliet (gymnasium);
 • Corbulo College (Lucas Onderwijs, vmbo, lwoo);
 • Diamant College (Lucas Onderwijs, vmbo, lwoo, mavo en isk);
 • Heldring College (Lucas Onderwijs, vmbo basis-kader-tl/mavo);
 • Roemer Visscher College (Scholengroep Den Haag Zuid West, vmbo, lwoo);
 • Segbroek College (VO Haaglanden, mavo, havo, vwo);
 • ‘s-Gravendreef College Leidschendam (Scholengroep Spinoza, vmbo);
 • ‘s-Gravendreef College Leidschenveen (Scholengroep Spinoza, vmbo, havo);
 • Pieter Groen (Stichting Andreas College, vwo, havo, vmbo-t).

De lerarenopleidingen:

 • Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen (hbo);
 • Universiteit Leiden, ICLON (wo);
 • TU Delft, SEC (wo).
Wie kom ik tegen binnen de HOS?
 • Werkplekbegeleider (school): begeleidt de student bij het werkplekleren in de dagelijkse praktijk (eerstelijns ondersteuning). In de praktijk wordt de werkplekbegeleider ook wel de vakcoach of werkplekcoach genoemd.
 • Schoolopleider (school): treedt op als ‘algemeen’ begeleider en opleider van de studenten. Deze functionaris wordt in de praktijk ook wel ‘BoS’ (begeleider op school) genoemd.
 • Schoolcoördinator (school): vervult, naast de rol als schoolopleider, een coördinerende rol op de school op het gebied van samen opleiden en professionaliseren (o.a. inventarisatie stageplaatsen, professionalisering werkplekbegeleiders en schoolopleiders, afstemming met lerarenopleidingen en management, etc.).
 • Instituutsopleider (instituut): medewerker van het opleidingsinstituut die de student begeleidt bij de competentieontwikkeling en eindverantwoordelijk is voor de beoordeling. De schoolopleider heeft in de meeste scholen ook een taak in het begeleiden van startende docenten. In de praktijk wordt deze functionaris ook wel BiS, instituutsbegeleider, supervisor of vakdidacticus genoemd.
 • Instituutscoördinator (instituut): medewerker van het opleidingsinstituut die overzicht heeft op de activiteiten die uitgevoerd worden in de scholen, regelmatig contact heeft met de schoolcoördinatoren en verantwoordelijk is voor kwaliteitsbewaking van het onderwijs dat in de vo-partnerscholen wordt verzorgd. In de praktijk wordt deze functionaris ook wel regiomanager of stagecoördinator genoemd.
 • Stagecoördinator (HOS): coördineert de stages binnen de HOS, o.a. inventariseert en verdeelt de beschikbare stageplaatsen en stemt hierover af met de scholen en instituten binnen de HOS.
 • Programmamanager (HOS): is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de HOS en geeft sturing aan de procesmatige en inhoudelijke ontwikkeling van de HOS en de borging van de gemeenschappelijkheid.
Wat is een ‘innomo’?

Innomo’s zijn innovatieve modules als centrale pijlers in de opleidings- en professionaliseringsactiviteiten binnen de HOS. Er vinden jaarlijks diverse HOS-bijeenkomsten plaats voor alle betrokkenen binnen de HOS: van student tot schoolleider, van student tot starter, van werkplekbegeleider tot schoolopleider. Deze innomo’s zijn innovatieve modules in de vorm van workshops rondom de pijlers in onze visie: pedagogisch en didactisch vernieuwen.

Wat wordt verwacht van de werkplekbegeleider?

Studenten worden in de HOS begeleid en opgeleid door de werkplekbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider. De werkplekbegeleider is verantwoordelijk voor de eerstelijnsbegeleiding en opleiding van een student bij het werkplekleren in de dagelijkse praktijk. De werkplekbegeleider informeert de schoolopleider van zijn/haar school over de voortgang van de student. De schoolopleider stemt regelmatig af met de instituutsopleider.

Meer weten over de taken als werkplekbegeleider? Klik hier [link naar het competentieprofiel van de werkplekbegeleider].

Wat wordt verwacht van de schoolopleider?

Studenten worden in de HOS begeleid en opgeleid door de werkplekbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider. De schoolopleider treedt op als ‘algemeen begeleider en opleider’ van de groep studenten op de school en fungeert als het bruggenhoofd tussen de school en de lerarenopleiding. De schoolopleider verzorgt in samenwerking met de schoolcoördinator (intervisie)bijeenkomsten en opleidingsactiviteiten (op het niveau van de school en de opleidingsschool) en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leerwerkplek, de begeleiding en de beoordeling op de school. De schoolopleider ondersteunt de werkplekbegeleiders en stuurt hen aan. Veelal speelt de schoolopleider ook een rol bij de inductie van net afgestudeerde docenten en de begeleiding van nieuwe docenten.

Meer weten over de taken als schoolopleider/schoolcoördinator? Klik hier [link naar het competentieprofiel van de schoolopleider/schoolcoördinator].

Hoe word ik schoolopleider/werkplekbegeleider?

Als je affiniteit hebt met en graag een actieve rol wilt spelen in het begeleiden en opleiden van studenten en je bent werkzaam op 1 van de HOS-scholen, dan is het mogelijk om schoolopleider/werkplekbegeleider te worden binnen de HOS. Neem hierover contact op met je leidinggevende. In overleg met je leidinggevende en de HOS-schoolcoördinator binnen jouw school kan worden bekeken welke mogelijkheden er zijn.

Van alle schoolopleiders en werkplekbegeleiders van studenten wordt verwacht dat zij gecertificeerd zijn. Als je nog niet gecertificeerd bent, kun je via de HOS een training volgen om je te certificeren.


 

Informatie & links