Studenten

Binnen de HOS werken acht scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om jou en je medestudenten op te leiden tot start- en stadsbekwaam docent. Binnen de HOS leer je om les te geven in een vernieuwende omgeving en draag je ook zelf bij aan onderwijsvernieuwing. Binnen de HOS kun je kennis maken met verschillende typen scholen, van vmbo en lwoo tot gymnasium.

De veranderingen in de maatschappij gaan snel en als HOS vinden wij het belangrijk dat onze studenten toegerust zijn om hun toekomstige leerlingen voor te bereiden om in deze veranderende maatschappij een rol te kunnen spelen. Daarom besteden wij binnen de HOS extra aandacht aan de 21ste eeuwse vaardigheden en met name aan de digitale vaardigheden van onze studenten.

Veelgestelde vragen

Wat is HOS?

De HOS is een opleidingsschool voor voortgezet onderwijs. Binnen de HOS werken negen scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in de (opleidings-)activiteiten van de HOS. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten en bieden ruimte voor proberen en experimenteren.

Wie werken er samen binnen de HOS?

In de HOS werken de volgende vo-scholen en lerarenopleidingen samen.

De vo-scholen:

 • Christelijk Gymnasium Sorghvliet (gymnasium);
 • Corbulo College (Lucas Onderwijs, vmbo, lwoo);
 • Diamant College (Lucas Onderwijs, vmbo, lwoo, mavo en isk);
 • Heldring College (Lucas Onderwijs, vmbo basis-kader-tl/mavo);
 • Roemer Visscher College (Scholengroep Den Haag Zuid West, vmbo, lwoo);
 • Segbroek College (VO Haaglanden, mavo, havo, vwo);
 • ‘s-Gravendreef College Leidschendam (Scholengroep Spinoza, vmbo);
 • ‘s-Gravendreef College Leidschenveen (Scholengroep Spinoza, vmbo, havo);
 • Pieter Groen (Stichting Andreas College, vwo, havo, vmbo-t).

De lerarenopleidingen:

 • Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen (hbo);
 • Universiteit Leiden, ICLON (wo);
 • TU Delft, SEC (wo).
Wie kom ik tegen binnen de HOS?
 • Werkplekbegeleider (school): begeleidt de student bij het werkplekleren in de dagelijkse praktijk (eerstelijns ondersteuning). In de praktijk wordt de werkplekbegeleider ook wel de vakcoach of werkplekcoach genoemd.
 • Schoolopleider (school): treedt op als ‘algemeen’ begeleider en opleider van de studenten. Deze functionaris wordt in de praktijk ook wel ‘BoS’ (begeleider op school) genoemd.
 • Schoolcoördinator (school): vervult, naast de rol als schoolopleider, een coördinerende rol op de school op het gebied van samen opleiden en professionaliseren (o.a. inventarisatie stageplaatsen, professionalisering werkplekbegeleiders en schoolopleiders, afstemming met lerarenopleidingen en management, etc.).
 • Instituutsopleider (instituut): medewerker van het opleidingsinstituut die de student begeleidt bij de competentieontwikkeling en eindverantwoordelijk is voor de beoordeling. De schoolopleider heeft in de meeste scholen ook een taak in het begeleiden van startende docenten. In de praktijk wordt deze functionaris ook wel BiS, instituutsbegeleider, supervisor of vakdidacticus genoemd.
 • Instituutscoördinator (instituut): medewerker van het opleidingsinstituut die overzicht heeft op de activiteiten die uitgevoerd worden in de scholen, regelmatig contact heeft met de schoolcoördinatoren en verantwoordelijk is voor kwaliteitsbewaking van het onderwijs dat in de vo-partnerscholen wordt verzorgd. In de praktijk wordt deze functionaris ook wel regiomanager of stagecoördinator genoemd.
 • Stagecoördinator (HOS): coördineert de stages binnen de HOS, o.a. inventariseert en verdeelt de beschikbare stageplaatsen en stemt hierover af met de scholen en instituten binnen de HOS.
 • Programmamanager (HOS): is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de HOS en geeft sturing aan de procesmatige en inhoudelijke ontwikkeling van de HOS en de borging van de gemeenschappelijkheid.
Wat is een ‘innomo’?

Innomo’s zijn innovatieve modules als centrale pijlers in de opleidings- en professionaliseringsactiviteiten binnen de HOS. Er vinden jaarlijks diverse HOS-bijeenkomsten plaats voor alle betrokkenen binnen de HOS: van student tot schoolleider, van student tot starter, van werkplekbegeleider tot schoolopleider. Deze innomo’s zijn innovatieve modules in de vorm van workshops rondom de pijlers in onze visie: pedagogisch en didactisch vernieuwen.

Hoe ziet het werkplekleren er uit? Met wie krijg ik te maken?

Je wordt in de praktijk opgeleid door een opleidingsteam van de school (werkplekbegeleider en schoolopleider) en je lerarenopleiding (instituutsopleider).

Op de school heb je voornamelijk te maken met je werkplekbegeleider; dat is je aanspreekpunt op school. Dit is een docent uit hetzelfde of een vergelijkbaar vakgebied die een opleiding heeft gevolgd om studenten op te leiden op de werkplek. De werkplekbegeleider kan je zowel vakinhoudelijk als pedagogisch-didactisch verder helpen. De schoolopleider volgt jouw voortgang, bijv. door lesbezoek en gesprekken.

Vanuit je lerarenopleiding heb je te maken met de instituutsopleider. De instituutsopleider weet wat er vanuit de lerarenopleiding van jou wordt verwacht en kan hij/zij jou daar bij begeleiden. De beoordeling wordt gedaan door de schoolopleider en de instituutsopleider/assessor. De instituutsopleider is eindverantwoordelijk voor de beoordeling.

Informatie & links