Organisatie

Uitgangspunten samenwerking en organisatie
 • We hanteren de volgende uitgangspunten bij de inrichting van onze samenwerking en organisatie:
 • de organisatie is slagvaardig met zo min mogelijk bureaucratie;
 • de focus ligt op de essentie: het samen opleiden, begeleiden, beoordelen en professionaliseren van bekwame docenten;
 • we hanteren een duidelijke structuur en eenduidige terminologie voor zowel opleiden, begeleiden als beoordelen;
 • we zorgen binnen deze structuur voor heldere rollen, taken en verantwoordelijkheden;
 • uitgangspunt is zowel kwaliteit als (financiële) haalbaarheid. Waar mogelijk maken we combinaties, bijvoorbeeld: relatief kleine scholen delen een schoolopleider;
 • we maken duidelijke en reële afspraken over facilitering, die we jaarlijks evalueren;
 • er vindt structurele samenwerking tussen instituutsopleider, schoolopleider en werkplekbegeleider plaats.
Bestuursraad HOS

Verantwoordelijk voor het toezicht op de realisatie van de doelen, ambities, organisatie en financiën van de HOS.

Zeven leden: vijf bestuurders namens schoolbesturen, twee directeuren namens lerarenopleidingen. Het dagelijks bestuur en de programmamanager (ambtelijk secretaris) zijn aanwezig bij vergaderingen van de bestuursraad.

Taken:

 • Adviseren stuurgroep.
 • Toezicht houden op realisatie doelen en ambities.
 • Toezicht houden op organisatie en uitvoering.
 • Toezicht houden op financieel beleid.
 • Nemen van bestuurlijke besluiten.
Stuurgroep HOS

Eindverantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van het samen opleiden, begeleiden, beoordelen en professionaliseren binnen de HOS.

Negen leden: vijf schoolleiders namens de deelnemende scholen, vier directeuren (of gemachtigden) namens lerarenopleidingen. Uit de stuurgroep zijn een voorzitter en vicevoorzitter gekozen, die samen het Dagelijks Bestuur (DB) vormen. De programmamanager is bij stuurgroepvergaderingen aanwezig als ambtelijk secretaris.

Taken, o.a.:

 • Richting geven aan de HOS door het opstellen en uitvoeren van beleid.
 • Organiseren en monitoren van de (im)materiële voorwaarden, zoals de facilitering van werkplekbegeleiders.
 • Aansturen van de uitvoering van het kwaliteitszorgsysteem, bespreken van uitkomsten en formuleren van streefdoelen.
 • Aansturen of doen aansturen van de dagelijkse gang van zaken in de HOS.
 • Verdelen van de stageplaatsen en de financiële middelen.
 • (Laten) aanvragen van beschikbare subsidies
Werkgroep samen opleiden HOS

Verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de stuurgroep vastgesteld beleid ten aanzien van het samen opleiden, begeleiden, beoordelen en professionaliseren.

Tien leden: vijf schoolopleiders namens deelnemende scholen, vier vertegenwoordigers namens lerarenopleidingen, programmamanager (voorzitter werkgroep).

Taken:

 • Concretiseren en uitwerken didactisch concept.
 • Ontwikkelen gezamenlijk opleidingsprogramma, incl. leerarrangementen, begeleidingsmodel, trainingen etc..
 • Ontwikkelen procedures en instrumenten voor het samen opleiden, begeleiden, beoordelen en professionaliseren (bijvoorbeeld procedure verdeling stageplaatsen, overdrachtsprocedure).
 • Uitvoeren van kwaliteitsmetingen.
Voorbereidingsgroepen opleidingsplan, professionalisering en kwaliteitszorg
Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het opleidings-, professionaliserings- en kwaliteitszorgplan.
Vertegenwoordigers van de scholen en de lerarenopleidingen, programmamanager.

Programmaboekje HOS 2023-2024

Download