Visie


Lees meer over de vier belangrijkste uitgangspunten van onze visie.
Het centrale thema in de visie van de HOS is vernieuwing: we leiden docenten op die pedagogisch en didactisch vernieuwen. De vier uitgangspunten van de visie van de HOS zijn:

Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving (21st century skills).

De Haagse samenleving en arbeidsmarkt verandert en vraagt andere vaardigheden van onze leerlingen; namelijk 21st century skills. Dit vraagt vernieuwing van ons onderwijs en daarmee ook andere pedagogisch didactische competenties van (aankomend) docenten. Het vraagt bijvoorbeeld om een meer onderzoekende houding en meer activerende didactiek (leren door te doen), waarbij de docent meer de rol van coach vervult. Ook op het gebied van ‘digitale geletterdheid’ is vernieuwing in het onderwijs hard nodig. Studenten kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen. De HOS biedt studenten mogelijkheden om hun competenties voor pedagogische en didactische vernieuwing te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan onderwijsontwikkeling door middel van observeren, proberen en innoveren.

Studenten maken kennis met diverse contexten door ieder jaar op een andere HOS-school stage te laten lopen. Op al onze scholen en instituten krijgen studenten ruimte om vernieuwingen uit te proberen en daarmee bij te dragen aan onderwijsontwikkeling.

Professionele leergemeenschap als bron voor onderwijsvernieuwing en persoonlijke ontwikkeling van studenten, starters en docenten.

Leren en vernieuwen doen we niet alleen, maar van en met elkaar. Studenten vormen een belangrijke aanjager van vernieuwing op pedagogisch en didactisch gebied. Studenten, starters en docenten vormen binnen de HOS een professionele leergemeenschap rondom pedagogische en didactische thema’s, die als bron voor vernieuwing en persoonlijke ontwikkeling dienen.

Kweekvijver voor talent.

De HOS vormt een kweekvijver voor onderwijstalent voor Den Haag. In de HOS halen we nieuw talent binnen, we leiden talent op en behouden dit talent voor het Haagse onderwijs. We zien het als onze taak om start- en stadsbekwame leraren op te leiden die op pedagogisch en didactisch gebied vernieuwen en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het werken in de Haagse context. Als HOS hechten we veel waarde aan goede, persoonlijke begeleiding aan studenten. Om dit te kunnen realiseren, investeren we in de professionalisering van de begeleiders en opleiders. Ook investeren we in goede begeleiding van startende leraren om uitval te voorkomen.

Samen verantwoordelijk.

Lerarenopleidingen en scholen werken binnen de HOS nauw samen, zoveel mogelijk in gelijkwaardigheid. Er vindt structurele uitwisseling en samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen plaats op het gebied van vernieuwing. Het praktijk- en het instituutsdeel van de opleiding sluiten naadloos op elkaar aan. We verbinden theorie en praktijk door nauwe samenwerking tussen de schoolopleider en de instituutsopleider (tandem) in de begeleiding en opleiding van onze studenten.

Programmaboekje HOS 2023-2024

Download