Partners

‘s-Gravendreef College Leidschenveen

Vmbo-kader. vmbo-gl/t en havo

Klein in opzet en groot in talent. Het ‘s Gravendreef College Leidschenveen is een overzichtelijke en veilige school waar je bijna iedereen kent. Wij zetten in op goede begeleiding en vinden doelgericht werken belangrijk. Daarnaast is samenwerken binnen de sectie van belang doordat we RTTI hoog in het vaandel hebben. Het ’s-Gravendreef College heeft twee schoollocaties: Leidschendam en Leidschenveen.

Missie / visie

Missie

Onze school wil haar leerlingen door opleiding en vorming bijstaan op hun weg naar volwassenheid.
De school wil dit realiseren door een kleinschalig georganiseerde school te zijn waar:

  • alle leerlingen en docenten gekend worden, zich veilig weten en oog voor elkaar hebben;  
  • nadrukkelijk gewerkt wordt aan optimale leerresultaten en de soepele doorstroom naar het vervolgonderwijs;
  • een brede culturele vorming van alle leerlingen nagestreefd wordt.

Visie op de maatschappij
De school wil met respect openstaan voor ieders levensovertuiging en daarmee een wezenlijke bijdrage leveren aan het ontwikkelingsproces van leerlingen in hun voorbereiding op het leven in de samenleving. Vanuit het streven naar een betere wereld wil de school haar leerlingen een richting wijzen in het leven. Het is dit streven dat richting geeft aan ons onderwijs en mede onze keuze bepaalt voor de inrichting ervan. Onze school wil de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden aanleren om met de kansen en bedreigingen van onze dynamische samenleving op een zinvolle wijze om te gaan. Onze school is een leer- en oefenplaats voor het hanteren van normen en waarden opdat de leerling als autonoom persoon een positief kritische visie op mens en samenleving kan ontwikkelen.

op onderwijs
met betrekking tot kleinschaligheid

De school wil leerlingen en docenten een kleinschalige werkomgeving bieden zodat zij zich geborgen weten en de sociale controle en samenhang groot is. In een kleinschalige omgeving kunnen zij een directe invloed uitoefenen op de sfeer van de school.
Voor het personeel schuilt het aantrekkelijke van kleinschaligheid ook in de mogelijkheid dat veel beslissingen laag in de organisatie kunnen worden genomen. Het vereiste overleg komt, naast het formele, vaak als vanzelf tot stand en wel op heel informele wijze.

met betrekking tot veiligheid
De school wil actief werken aan een veilig schoolklimaat voor leerlingen en personeel. Daarvoor gelden binnen de school duidelijke regels en grenzen, kennen de leerlingen en docenten elkaar voldoende en gaat men vooral respectvol met elkaar om. Wij hechten dan ook aan vriendelijke omgangsvormen. Grof taalgebruik, brutale opmerkingen en dreigementen worden door ons niet getolereerd.
De omgeving buiten de school heeft een grote invloed op de leerling: het gezin, de buurt, de vrienden en vriendinnen, alles wat via de media de huiskamer binnendringt. Sommige van onze leerlingen ondervinden op een of meerdere van deze terreinen onveiligheid. Ook al ligt de oorzaak van deze onveiligheid buiten de invloedsfeer van de school, toch willen wij binnen de school een zo veilig mogelijke omgeving creëren. Wij zullen dan ook bij de eerste signalen van gevoelens van onveiligheid actie ondernemen om de veiligheid te vergroten.

met betrekking tot resultaatgericht werken
De school wil zich optimaal inspannen om iedere leerling die, na een zorgvuldige procedure, is toegelaten door te laten stromen naar de volgende fase van onderwijs of beroepsvoorbereiding. De school zal zich tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat de leerling de school voortijdig verlaat. De school hecht aan goede schoolprestaties omdat deze de basis vormen voor een goede maatschappelijke positie. In nauw overleg met het vervolgonderwijs, leren wij de leerling een verantwoorde keus te maken voor studie of beroep.
Wij willen niet alleen een hoog verwachtingspatroon hebben van onze leerlingen, maar ook van elkaar met betrekking tot ieders persoonlijk functioneren als pedagoog en als vakdocent. Ditzelfde geldt voor de onderwijsondersteunende medewerkers.

met betrekking tot het oog voor elkaar hebben
De school wil in een tijd van voortschrijdend individualisme een leefgemeenschap zijn waarin alle betrokkenen openstaan voor elkaar en zorg hebben voor elkaar. Mensen moeten in de school: als naaste erkend worden, tot hun recht komen, zich geaccepteerd en veilig voelen. Wij werken aan een cultuur van openheid en samenwerking.

met betrekking tot culturele vorming
De school wil haar leerlingen een stevige culturele basis meegeven. Hoe iemand kunst en cultuur ondergaat, hangt af van zijn culturele bagage. Die krijg je mee van huis, van de straat en van school. Het is volgens ons van groot belang voor de samenleving cultuureducatie stevig te verankeren in het schoolleven.
Nieuwsgierigheid, verrassing, verwondering, gevoel voor schoonheid worden vooral gevoed door de cultuurschatten van het verleden en de hedendaagse kunst. Inzicht in de verschillende uitingsvormen van culturen over de gehele wereld zal het begrip daarvoor vergroten. Cultuureducatie biedt tevens een tegenwicht voor de nadelen van de toenemende economisering, verzakelijking en individualisering van de samenleving.

Onderwijsconcept

In beweging van traditioneel onderwijs naar onderwijs dat meer gestoeld is op de 21ste eeuwse vaardigheden

Denominatie

Interconfessioneel

Omvang

850 leerlingen

Leerlingenpopulatie

Leerlingen komen met name uit Leidschenveen, Nootdorp, Pijnacker en Voorburg

Team / werken bij

Het team dat bij ons werkt is dynamisch en zet zich in om het beste onderwijs voor de leerlingen te maken. Nieuwe collega’s worden goed begeleid.

Bijzondere vakken / activiteiten

  • Musicalklas in de onderbouw, tot en met klas drie volgen de leerlingen dramalessen
  • Alle leerlingen kunnen in de keuze-uren kiezen voor bijvoorbeeld extra sport, musical, film enz

Kansen & mogelijkheden voor vernieuwing

Met ingang van schooljaar 2019-2020 gaan we over op een keuzerooster. Dit om ervoor te zorgen dat leerlingen meer eigenaarschap krijgen over hun eigen leerproces.