Partners

's-Gravendreef College Leidschendam

VMBO KGT

Het GCL is een kleinschalige school voor VMBO Gemengde Leerweg en
Kader. Er is onderwijs van klas 1 t/m 4.
De profielen Zorg en Welzijn, Economie en ondernemen en Dienstverlening
en Producten worden aangeboden.

Missie / visie

Onderwijs is uitdagend en activerend middels 21 eeuwse vaardigheden en
ICT.

Visie op de maatschappij
Onze school wil haar leerlingen door opleiding en vorming bijstaan op hun weg naar volwassenheid. De school wil dit realiseren door een kleinschalig georganiseerde school te zijn waar:

  • alle leerlingen en docenten gekend worden, zich veilig weten en oog voor elkaar hebben;  
  • nadrukkelijk gewerkt wordt aan optimale leerresultaten en de soepele doorstroom naar het vervolgonderwijs;
  • een brede culturele vorming van alle leerlingen nagestreefd wordt.

Visie op de maatschappij
De school wil met respect openstaan voor ieders levensovertuiging en daarmee een wezenlijke bijdrage leveren aan het ontwikkelingsproces van leerlingen in hun voorbereiding op het leven in de samenleving. Vanuit het streven naar een betere wereld wil de school haar leerlingen een richting wijzen in het leven. Het is dit streven dat richting geeft aan ons onderwijs en mede onze keuze bepaalt voor de inrichting ervan. Onze school wil de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden aanleren om met de kansen en bedreigingen van onze dynamische samenleving op een zinvolle wijze om te gaan. Onze school is een leer- en oefenplaats voor het hanteren van normen en waarden opdat de leerling als autonoom persoon een positief kritische visie op mens en samenleving kan ontwikkelen.

Visie op onderwijs
met betrekking tot kleinschaligheid

De school wil leerlingen en docenten een kleinschalige werkomgeving bieden zodat zij zich geborgen weten en de sociale controle en samenhang groot is. In een kleinschalige omgeving kunnen zij een directe invloed uitoefenen op de sfeer van de school.
Voor het personeel schuilt het aantrekkelijke van kleinschaligheid ook in de mogelijkheid dat veel beslissingen laag in de organisatie kunnen worden genomen. Het vereiste overleg komt, naast het formele, vaak als vanzelf tot stand en wel op heel informele wijze.

met betrekking tot veiligheid
De school wil actief werken aan een veilig schoolklimaat voor leerlingen en personeel. Daarvoor gelden binnen de school duidelijke regels en grenzen, kennen de leerlingen en docenten elkaar voldoende en gaat men vooral respectvol met elkaar om. Wij hechten dan ook aan vriendelijke omgangsvormen. Grof taalgebruik, brutale opmerkingen en dreigementen worden door ons niet getolereerd.
De omgeving buiten de school heeft een grote invloed op de leerling: het gezin, de buurt, de vrienden en vriendinnen, alles wat via de media de huiskamer binnendringt. Sommige van onze leerlingen ondervinden op een of meerdere van deze terreinen onveiligheid. Ook al ligt de oorzaak van deze onveiligheid buiten de invloedsfeer van de school, toch willen wij binnen de school een zo veilig mogelijke omgeving creëren. Wij zullen dan ook bij de eerste signalen van gevoelens van onveiligheid actie ondernemen om de veiligheid te vergroten.

met betrekking tot resultaatgericht werken
De school wil zich optimaal inspannen om iedere leerling die, na een zorgvuldige procedure, is toegelaten door te laten stromen naar de volgende fase van onderwijs of beroepsvoorbereiding. De school zal zich tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat de leerling de school voortijdig verlaat. De school hecht aan goede schoolprestaties omdat deze de basis vormen voor een goede maatschappelijke positie. In nauw overleg met het vervolgonderwijs, leren wij de leerling een verantwoorde keus te maken voor studie of beroep.
Wij willen niet alleen een hoog verwachtingspatroon hebben van onze leerlingen, maar ook van elkaar met betrekking tot ieders persoonlijk functioneren als pedagoog en als vakdocent. Ditzelfde geldt voor de onderwijsondersteunende medewerkers.

met betrekking tot het oog voor elkaar hebben
De school wil in een tijd van voortschrijdend individualisme een leefgemeenschap zijn waarin alle betrokkenen openstaan voor elkaar en zorg hebben voor elkaar. Mensen moeten in de school: als naaste erkend worden, tot hun recht komen, zich geaccepteerd en veilig voelen. Wij werken aan een cultuur van openheid en samenwerking.

met betrekking tot culturele vorming
De school wil haar leerlingen een stevige culturele basis meegeven. Hoe iemand kunst en cultuur ondergaat, hangt af van zijn culturele bagage. Die krijg je mee van huis, van de straat en van school. Het is volgens ons van groot belang voor de samenleving cultuureducatie stevig te verankeren in het schoolleven.
Nieuwsgierigheid, verrassing, verwondering, gevoel voor schoonheid worden vooral gevoed door de cultuurschatten van het verleden en de hedendaagse kunst. Inzicht in de verschillende uitingsvormen van culturen over de gehele wereld zal het begrip daarvoor vergroten. Cultuureducatie biedt tevens een tegenwicht voor de nadelen van de toenemende economisering, verzakelijking en individualisering van de samenleving.

Onderwijsconcept

Een groeiende school die vol inzet op vernieuwing. De School is goed georganiseerd en heeft uitstekende resultaten.

Denominatie

Interconfessioneel.

Omvang

274 leerlingen.

Leerlingenpopulatie

Leerlingen komen voornamelijk uit Leidschendam, Voorburg en Den Haag.

Team / werken bij

Het team dat bij ons werkt is dynamisch en zet zich in om het beste onderwijs voor de leerlingen te maken. Nieuwe collega’s worden goed begeleid.

Bijzondere vakken / activiteiten

Masterclasses voor musical, film en sport.

Kansen & mogelijkheden voor vernieuwing

Het GCL is bezig met het opzetten van een verkorte doorlopende leerroute naar MBO4. De school zit ook met het MBO in een gebouw.